Subsidiebeleid gemeenten

Het subsidiebeleid in gemeenten wordt vastgesteld door de raad. Idealiter heeft zij in een kadernota subsidiebeleid de kaders opgenomen voor het verlenen en vaststellen van subsidies. In de kadernota kan de raad vanuit haar kaderstellende rol specifieke uitgangspunten voor het subsidiebeleid vaststellen. De gemaakte keuzes komen vervolgens tot uitdrukking in het juridisch kader, het inhoudelijk kader en het financieel kader.

SubsidieCenter heeft ervaring met het opstellen van subsidiebeleid en het inventariseren van de gewenste aanpassingen om vervolgens de kadernota of algemene subsidieverordening te actualiseren. Ook adviseren wij bij het aanpassen en het opstellen van beleids- of nadere regels.

Facebook Twitter Email