Betere sturing op subsidies

Een eerste stap voor gemeenten is een systematiek toepassen waarbij de door de raad vastgestelde doelen in de programmabegroting ook uitgedrukt zijn in gewenste maatschappelijke effecten. In de inhoudelijke beleidskaders wordt vervolgens ingegaan op de wijze waarop de inzet van het instrument bij gaat dragen aan dit gewenste effect.

In de subsidiebeschikking kan vervolgens een concrete koppeling gemaakt worden tussen de doelen van de subsidie enerzijds en de doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten in de programma- begroting anderzijds.

Het is daarnaast noodzakelijk dat gemeenten hun subsidiebeleid profesionaliseren. Rekenkamers maar ook de burger verwachten dat er informatie beschikbaar is over de effectiviteit van het subsidiebeleid. Een goede leidraad hierbij zijn de 7 lessen van de rekenkamer Nijmegen.

Beleidsgestuurde contractfinanciering

Eén van de instrumenten om de subsidiesystematiek te verbeteren is beleidsgestuurde contractfinanciering. Door beleidsgestuurde contractfinanciering wordt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van instellingen. Deze prestaties komen tot stand op basis van een heldere en resultaatgerichte opdrachtformulering door de gemeente.

Beleidsgestuurde contractfinanciering bestaat uit een aantal stappen. Allereerst dient de gemeente een visie te ontwikkelen op de betreffende instelling en haar werkgebied. Deze visie dient vervolgens te worden vertaald naar gewenste prestaties, resultaten en effecten. Vervolgens moet de gemeente de randvoorwaarden formuleren en kan de instelling een offerte uitbrengen. De gemeente kan dan overgaan tot opdrachtverstrekking en het contract of de beschikking kan worden opgesteld. Het contract vormt de basis voor de dienstverlening van de instelling. De instelling draagt vervolgens zorg voor tussentijdse rapportages. Deze vormen voor de gemeente de basis om tussentijds te kunnen bijsturen. Tenslotte verantwoordt de instelling het uitgevoerde beleid en de behaalde prestaties en vindt er een evaluatie plaats.

Advies

De professionals van SubsidieCenter zijn gespecialiseerd in het begrijpelijk maken van vaak complexe beleidsinhoudelijke en financiële materie. De professionals zijn direct inzetbaar en vormen professionele gesprekspartners voor zowel het managementteam als de uitvoerende medewerkers. Wij hebben ervaring met het Hierbij is de resultaatgerichtheid, snelheid, accuratesse en de relatie met onze opdrachtgever de bindende factor. Uiteraard kan er ook inhoudelijk advies worden gegeven over de invoering van beleidsgestuurde contractfinanciering.

Facebook Twitter Email