Cases

Een greep uit de opdrachten en projecten die SubsidieCenter heeft uitgevoerd:

2016

Ministerie van Veiligheid en Justitie – DGRR

De directie rechtspleging en rechtshandhaving huurt SubsidieCenter in om de projectadministratie van het project verwijzingsportaal bankgegevens vorm te geven en tevens een bijdrage te leveren aan projectcontrol.

Gemeente Ridderkerk – BAR organisatie

Binnen de gemeente Ridderkerk is in een werkgroep gewerkt aan het inventariseren en waarderen van het maatschappelijk vastgoed. Vervolgens is per accommodatie de kostprijsdekkende huur berekend om per 1 januari 2017 door te berekenen aan de stichting Sport en Welzijn. Om de diverse sport verenigingen voor de verwachte huurstijging te compenseren heeft SubsidieCenter de opdracht gekregen om hier subsidieregels voor op te stellen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bij de Nationaal coordinator terrorismebestrijding worden 8 project gefinancieerd vanuit de Europese subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020. Voor deze projecten is behoefte aan een subsidie compliance adviseur. SubsidieCenter ondersteunt de diverse projectleiders bij het voeren van een projectadministratie die aan de eisen van de regeling voldoet en adviseert over een standaard aanpak die vervolgens wordt vastgelegd in een AO.

Gemeente Tilburg

Het subsidieproces binnen de afdeling Sociaal is geanalyseerd en er is een nieuw lean proces vastgesteld waarbij duidelijke afspraken zijn vastgelegd tussen de verschillende afdelingen. Voor de subsidiemedewerkers is een handboek opgesteld. Het nieuwe standaard subsidieproces heeft als input gediend bij het inrichten van de zaaktypes t.b.v. het zaakgericht werken binnen de gemeente.
Er zijn uitgangspunten opgehaald voor de actualisatie van de kadernota subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening en beide stukken liggen in december voor in de gemeenteraad om te worden vastgesteld.

2015

Doorlichting uitvoeringsorganisatie subsidie – informatiemanagement

In samenwerking met Interimvention is een model opgesteld om beter grip te krijgen op de processen binnen de gemeente om effectief het instrument subsidie in te zetten.

Projectleider evaluatie kadernota subsidiebeleid 2012 – 2016 bij gemeente Tilburg

SubsidieCenter heeft een evaluatie gedaan van de kadernota subsidiebeleid 2012-2016 en op basis hiervan een aantal specifieke verbeteracties en actualisaties geadviseerd.
De werkprocessen rondom het subsidiebeleid zijn geanalyseerd en geoptimaliseerd en onderzocht of aansluiting bij zaakgericht werken binnen de gemeente een optie is.
Vervolgacties: actualiseren kadernota subsidiebeleid en algemene subsidieverordening, opstellen AO en gemeentebreed uitvoeringskader subsidie verstrekking.

2014

Projectleider AMIF&ISF bij het agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verantwoordelijk voor het opstellen van een ministeriële regeling en het inrichten van het agentschap SZW om een gezamenlijke subsidieregeling AMIF&ISF voor vijf directies uit te voeren (ministerie van Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken) met als uitgangspunt de ESF2020 regeling. Leiding geven aan vier deelprojecten, Regelgeving, ICT, Audit en Communicatie. Organiseren bijeenkomsten subsidieontvangers om informatie over haalbaarheid te inventariseren. Contacten met instellingen en ketenpartners over leerpunten regelgeving en administratieve verplichtingen.

2012 – 2013

Senior adviseur Europees Buitengrenzenfonds, Ministerie van Veiligheid & Justitie 

Herziening jaarprogramma’s, beoordelen, monitoren en controleren diverse projecten gefinancierd uit het Buitengrenzenfonds bij het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de IND. Adviseren projectaanvragers m.b.t. wet- en regelgeving en inrichting projectadministraties. Afstemming met Auditdienst Rijk en certificerend autoriteit over jaarlijkse audits. Contact onderhouden met collega’s uit lidstaten en de Europese Commissie over ontwikkelingen in Europees verband.

2011 – 2012

Senior adviseur bij het Programmasecretariaat Europese Fondsen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Verantwoordelijk voor het beheer van het Buitengrenzenfonds, opstellen jaarprogramma’s, het selecteren, beoordelen, monitoren en controleren van met name ICT projecten bij ketenpartners uit de vreemdelingenketen, te weten Koninklijke marechaussee, Politie, IND. Relatiebeheer ketenpartners bij complexe meerjarige projecten.

Financieel verantwoordelijk voor het Europees Vluchtelingenfonds (september 2010 – december 2012) en achtervang bij het Europees Terugkeerfonds. Veel contact met externe partijen over vragen m.b.t. regelgeving en verantwoordingsvereisten

2011

Provincie Utrecht
Financiele ondersteuning bij de bezuinigingen Regionale omroep Utrecht.

Gemeente Soest

Advies bij btw problematiek en ondersteuning opstellen subsidieaanvraag Cultuursubsidie.

 

2010

Ministerie van OCW – directie MLB
Bij de directie Media, Letteren en Bibliotheken wordt een professional van SubsidieCenter als senior beleidsmedewerker ingezet op het verder uitbouwen van de bibliotheekvernieuwing naar de bibliotheekinnovatie.

Provincie Utrecht
Een subsidiespecialist van SubsidieCenter is wederom in 2010 als financieel beleidsmedewerker ingezet op de afdeling Subsidies en Inkoop, op het verlagen van de doorlooptijd, kwaliteitsverbetering financieel technische toets en het beheren van de subsidierelatie bij de complexe dossiers van diverse beleidsvelden. Aandachtspunten hierbij zijn de invoering van het nieuwe vereenvoudigde uniforme subsidiekader en de subsidierelatie in relatie met de staatssteun problematiek.

2009

Provincie Utrecht
In oktober 2009 wordt SubsidieCenter als subsidiespecialist ingehuurd voor de afhandeling van de verantwoording van specifieke uitkeringen (SiSa), daarna in de rol van financieel beleidsmedewerker/Controller voor complexe dossiers, zoals de bibliotheken, regionale omroep en diverse erfgoed dossiers.

Provincie Limburg
In opdracht van de provincie Limburg is de cursus “Besturen van een openbare bibliotheek”‘ ontwikkelt. Doel van deze cursus is dat de vaak nieuwe besturen van basisbibliotheken de benodigde instrumenten krijgen aangereikt om nog professioneler hun bibliotheek te besturen.

VNG
De VNG heeft voor gemeenteambtenaren (en bibliotheek bestuurders) een aantal cursus modules in het kader van het gemeentelijk opdrachtgeversschap laten ontwikkelen. SubsidieCenter is verantwoordelijk voor de module ‘Financiering – de subsidierelatie’.

Ministerie van OCW
Bij de directie Media, Letteren en Bibliotheken wordt een professional van SubsidieCenter als senior beleidsmedewerker ingezet op het verder uitbouwen van de bibliotheekvernieuwing naar de bibliotheekinnovatie.

2008

Bibliotheekvernieuwing
Het Ministerie van OCW is door twee specialisten van SubsidieCenter ondersteund in financiële en beleidsmatige werkzaamheden betreffende het openbare bibliotheekwerk. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • strategische en tactische beleidsontwikkeling
 • opstellen van kaders (meerjaren) beleidsplanning overheden (rijk, gemeenten en provincies);
 • opstellen van beoordelingskaders voor de (meerjaren)beleidsplanning van overheden;
 • het formuleren van samenhang tussen de beleidsplannen van de overheden;
 • het (mede)formuleren van een (middel)lange termijnperspectief voor de bibliotheekbranche op (de)centraal niveau;
 • het formuleren en bewaken van een homogene beleidsaanpak tussen overheden en bibliotheekbranch.

Operationeel beleidswerk

 • het tot stand brengen van betrokkenheid van overheden (rijk, provincie en gemeenten);
 • bijstellen van beleid van landelijke-, provinciale- en gemeentelijk overheden;
 • bewaken van samenhang tussen de beleidsplannen van de overheden;
 • beoordeling van provinciale- en gemeentelijke (meerjaren)beleidsplanning;
 • ondersteuning van de overheden (gemeenten en provincies) bij de voortgang van beleid en het oplossen van (complexe)
 • vraagstukken;
 • ondersteunen van de bibliotheekorganisaties op alle niveaus bij de voortgang en het oplossen van complexe vraagstukken;
 • bijdragen leveren aan verbetering van bibliotheekorganisaties op alle niveaus in een veranderende samenleving.

Financiële werkzaamheden
Voor het Ministerie is zorggedragen voor de financiële afhandeling van de Marsrouteplannen, de Innovatie Stimulans bibliotheekvernieuwing en alle zaken rondom monitoring, verantwoording en afrekeningen.

Procesbureau Bibliotheekvernieuwing
Voor het Procesbureau bibliotheekvernieuwing voerde SubsidieCenter alle financiële werkzaamheden uit die te maken hebben met de beheer en bekostiging van het bibliotheekvernieuwingsdossier. De werkzaamheden bestaan uit het aanleveren van financiële managementinformatie aan het procesbureau en het departement. Verder was een specialist van SubsidieCenter aanspreekpunt voor vragen van provincies en gemeenten over subsidieaanvragen, verantwoording en wet- en regelgeving. SubsidieCenter was intermediair in dit dossier voor financiële kwesties tussen IPO, VNG, Stuurgroep, VOB en het departement.Tenslotte was SubsidieCenter verantwoordelijk voor de opzet van de verplichtingenadministratie voor het Procesbureau en provincies. Hierbij is specifiek aansluiting gezocht bij eisen die gesteld worden vanuit VBTB en SISA.

Financieel onderzoek bijdragen provincies
SubsidieCenter onderzoekt jaarlijks de financiële bijdrage van de provincies aan het bibliotheekvernieuwingsproces. SubsidieCenter heeft in 2006 en 2007 onderzoek uitgevoerd bij alle provincies naar de bestedingen en de begrote uitgaven van zowel overheids- als provinciale middelen. De monitor 2003-2006 is hier in te zien. De monitor 2003-2007 is hier in te zien.

Innovatie stimulans Bibliotheekvernieuwing
Door de overheid wordt jaarlijks geld beschikbaar gesteld voor de financiering van innovatieve bibliotheekprojecten. Hiervoor heeft SubsidieCenter het financiële beheer opgezet en zorg gedragen voor de financiële beoordeling, toetsing en verstrekking van de subsidieaanvragen.

Advisering FunX
FunX is een grootstedelijke radiozender voornamelijk gericht op stadsjongeren tussen de 15 en 24 jaar. SubsidieCenter heeft de financiële situatie van FunX in kaart gebracht en adviezen uitgebracht over de inrichting van de financiële bedrijfsprocessen. Verder is advies uitgebracht over de impact van de wettelijke eisen die de diverse subsidieverstrekkers stelden.

Blindenbibliotheken
SubsidieCenter heeft in het blindenbibliotheekdossier gedurende de jaren 2002 – 2007 een groot aantal financiële werkzaamheden verricht voor het ministerie van OCW. Er is zorg gedragen voor de implementatie van de eisen die gesteld zijn in het Rijksvoorzieningenplan. Het financiële beheer, de budgetbewaking en de bekostiging van de blindenbibliotheken is begeleid. Er zijn jaarlijkse financiële analyses gemaakt van de begrotingen en verantwoordingen. SubsidieCenter heeft het management voorzien van relevante financiële informatie. Tenslotte is een specialist van SubsidieCenter aanspreekpunt geweest voor de interne Audit Dienst en zijn diverse juridische bezwaarprocedures voorbereid, ondersteund en begeleid. Met de integratie van de blindenbibliotheek in het openbaar bibliotheekstelsel werd deze opdracht in juni 2007 succesvol afgerond.

Analyse verantwoording musea
Een specialist van SubsidieCenter is ingezet voor de jaarlijkse analyse van de verantwoordingen van gesubsidieerde musea met specifieke aandachtspunten. Deze opdracht is in 2006 uitgevoerd voor de Directie Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OCW.

Subsidievaststellingen 1997-2000 cultuurnota subsidies
SubsidieCenter heeft zorggedragen voor de definitieve vaststelling van alle verstrekte subsidies over de cultuurnota periode 1997 – 2000 aan cultuurnotainstellingen van de directie Kunsten, de directie Cultureel Erfgoed en de directie Media Letteren en Bibliotheken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Subsidievaststellingen 2001-2004 cultuurnota subsidies
SubsidieCenter heeft zorggedragen voor de definitieve vaststelling van de cultuurnotasubsidies 2001 – 2004 aan cultuurinstellingen van de directie Media Letteren en Bibliotheken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. SubsidieCenter heeft door middel van financiële analyses de jaarrekeningen beoordeeld en deze getoetst aan de wet- en regelgeving en aan de subsidievoorwaarden. Met instellingen die niet aan de diverse voorwaarden hebben voldaan werden gesprekken gevoerd en naar oplossingen gezocht. Na overleg met de betreffende beleidsmedewerker van de directie zijn de subsidies definitief vastgesteld.

Cultuurnotaproces 2005-2008
SubsidieCenter is betrokken geweest bij de opzet en begeleiding van de vierjarige aanvraag, beoordeling, toekenning en verantwoording van cultuurnotasubsidies. Het traject is opgezet waarbij rekening gehouden is met een groot aantal financiële, organisatorische en juridische eisen.

Regelgeving specifieke uitkeringen
In samenwerking met de juridische afdeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is advies uitgebracht over de opzet van nieuwe regelgeving die gebruikt kan worden voor subsidies van overheid naar gemeenten.

 

Facebook Twitter Email