Bedrijfsplan

Een bedrijfsplan geeft richting aan een organisatie en maakt de gemaakte keuzes transparant. De strategische uitdagingen worden helder en de koers die gekozen wordt toegelicht en uitgewerkt. Een bedrijfsplan vormt een belangrijk communicatiedocument voor verschillende (externe) belanghebbenden.

In het bedrijfsplan wordt beschreven wat de doelstellingen zijn, welke strategie wordt gekozen om deze doelstellingen te bereiken en welke activiteiten het komende jaar en/of jaren worden uitgevoerd. Dit alles uiteraard tegen de achtergrond van een financieel kader, een organisatie en overige middelen. De strategie op lange en middellange termijn wordt zo voor alle belanghebbenden duidelijk. Hierdoor kan politiek draagvlak worden gecreëerd.

Ondersteuning

SubsidieCenter kan u ondersteunen bij het schrijven van een bedrijfsplan. Zo kunnen er strategische analyses worden opgesteld. Deze worden vervolgens uitgewerkt in activiteitenplannen en doorgerekend. Ook is het uiteraard mogelijk om een marktverkenning te laten uitvoeren. U krijgt zo een helder beeld van de strategische mogelijkheden. Verder kan SubsidieCenter u terzijde staan bij de uitwerking van het plan in concrete actieplannen. Ook kan er specifiek worden ingezoomd op doorrekening van de begroting of een analyse van de gevoeligheid van de gemaakte financiële vooronderstellingen.

Facebook Twitter Email